Så här fungerar bergvärme

Så fungerar bergvärmeVärmeenergi hämtas från berggrunden

Djupt ner i marken finns det lagrad värmeenergi där temperaturen på olika djup är i princip den samma under hela året. Beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och husets energibehov borrar man normalt mellan 120-240 meter djupt där temperaturen ligger mellan 2-8°C. Ju längre ner man borrar desto högre temperaturer. Bergvärme har en högre investeringskostnad än för andra uppvärmningslösningar, men bergvärme är en billig och miljövänlig värmekälla som håller väldigt länge.

Borriggen

Borriggen är 1,8 meter bred, väger 7,5 ton och behöver fraktas på ett 12 meter långt lastbilsflak. Borrning för bergvärme.

Så här går det till

  • Två slangar - ihopsvetsade i botten - förs ner i borrhålet.
  • I slangarna finns en frostskyddsvätska/kollektorbärare som aldrig kommer i kontakt med grundvattnet. Systemet är nämligen slutet.
  • Borrhålets öppning täpps igen för att smutsigt ytvatten inte ska förorena grundvattnet.
  • Frostskyddsvätskan/kollektorbäraren pumpas upp i slangarna till husets värmepump. Där avges värmeenergin från frostskyddsvätskan som varit nere i brunnen och temperaturen i höjs då i värmepumpen.
  • Den nu avkylda frostskyddsvätskan förs nu tillbaka till slangarna och ner i brunnen för att dra till sig ny värme som den kan avge i värmepumpen.

Vanliga frågor:

Under hur lång tid kan man utvinna geoenergi ur en energibrunn?

En energibrunn som är korrekt dimensionerad kan i praktiken producera energi hur länge som helst.

Vilka faktorer är det som påverkar bergvärmepumpens storlek och djupet på brunnen?

  • Storleken på byggnaden, samt behovet av uppvärmning av tappvarmvatten.

  • Byggnadens värmefördelningssystem: vattenburen golvvärme eller radiatorkrets.

  • Dimensioneringen av värmepumpen till deleffekt eller full effekt.

  • Det geografiska läget för byggnaden.

  • Kan man borra i en grop?

Nej, borrplatsen bör vara i princip jämn. De horisontella rören grävs ned efter borrningen.

Kan man gräva rännor för de horisontella rören innan man påbörjar borrningen?

Nej. Vid borrningen är det vanligt att det kommer upp vatten som kan fylla eventuella färdiga rännor. Om man redan har grävt rännor på förhand så kan vattnet också rinna längs dessa till oönskade platser.

Hur går det till när man gör en  ytvattenisolering?

Ytvattenisoleringen görs med en särskild betongtyp som är speciellt utvecklad för ändamålet.

Vilken köldbärarvätska används?

Vi använder en ekologisk, etanolbaserad köldbärarvätska som heter "Naturet". Det kommer från den finska tillverkaren Altia.

Hur underhåller man systemet och vilka kostnader tillkommer?

Energibrunnarna är underhållsfria. För värmepumpen avtalar kunden om underhållet med återförsäljaren.